LIÊN HỆ

Hello Art ! Printing Corp ( USA)

BANGDAIHOC- Vietnamese Section

San Diego, California, United States

Phone :1-(858) 480-7897 ( Pacific Standard Time | Mon- Fri ; 9.00 am - 5.00pm)

Email: info@bangdaihoc.com ( Email : 24/24 )

Lưu ý: Bạn nên gởi email hay điền form dưới là tốt nhất và chúng tôi sẽ hồi đáp sớm. Nếu bạn gọi điện thì cần phải email hẹn trước vì chúng ta có thể trái múi giờ, ngày nghĩ bên Mỹ, hay chúng tôi bận...


Liên hệ qua Form online:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.